Okres realizacji:
1 maja 2017 – 31 maja 2018

 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Wnioskodawca/Partner:

Asystent Unijny Adrian Kocyła (Lider)

Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Partner)

Powiat Kielecki/Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (Partner)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Cel projektu:

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie

Planowane efekty:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 17 K 11M
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 24
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 9
  4. Liczba OZ, które uzyskały doświadczenie zawodowe po opuszczeniu programu – 17 K 11 M
  5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) – 20
  6. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 24 K 16 M

Grupa docelowa:

  1. osoby bezrobotne, dla których ustalono trzeci profil pomocy (oddaleni od rynku pracy), zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji – 28 osób (17K, 11M)
  2. osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami – 40 osób (24K, 16M)

Opis działań:

Zadanie 1 – Utworzenie/aktualizacja ścieżki reintegracji

Zadanie 2 – Warsztaty terapeutyczne oraz indywidualne poradnictwo psychospołeczne; Konsultacja diagnozy GD oraz instrumentów wsparcia z właściwymi dla UP PUP/MUP

Zadanie 3 – Wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej – coaching

Zadanie 4 – Aktywizacja zawodowa – Indywidualny Plan Działania

Zadanie 5 – Szkolenia umożliwiające nabycie, poniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

Zadanie 6 – Aktywizacja zawodowa – staże

Zadanie 7 Aktywizacja zawodowa – A) zatrudnienie wspomagane dla ON oraz B) działania wspierające – pośrednictwo pracy

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 535 532,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 508 756,16 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 13 388,32 zł

Wkład własny: 26 776,64 zł