Okres realizacji:
1 października 2012 r. – 31 lipca 2014 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łopusznie poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz wyrównujące szanse edukacyjne uczniów z terenów wiejskich.

Grupa docelowa:
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie – 120 osób (80 K, 40 M), mieszkający na terenie wiejskim (gmina Łopuszno).

Opis działań:
Przedstawiany projekt składa się z 4 kompleksowo połączonych ze sobą zadań.

Zadania:

1. Podniesienie atrakcyjności kształcenia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. W zadaniu przewidziane są następujące działania:
a) Innowacyjna przedsiębiorczość – zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów skierowane na rozwój postaw przedsiębiorczych u uczestników projektu dających wiedzę oraz narzędzia do otwierania własnych firm.
b) Kurs ECDL Core – zajęcia mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu technik komunikacyjnych oraz informacyjnych oraz przygotowanie do certyfikowanego egzaminu.
c) Debaty młodzieżowe – debaty młodzieży uczestniczącej w projekcie z przedstawicielami samorządu, politykami, przedsiębiorcami na temat aktywnej postawy społecznej, mającej na celu rozwój regionu w mikro oraz makroskali. Wnioski z debatą zostaną opublikowane oraz rozesłane do szkół oraz władz lokalnych i wojewódzkich.
d) warsztaty Kosmiczna Fizyka – zajęcia zorientowane na zdobycie wiedzy z zakresu astronomii oraz obsługi sprzętu do obserwacji nieba.
2. Dodatkowe zajęci dydaktyczno-wyrównawcze – zajęcia mające na celu wyrównanie poziomu wiedzy z zakresu fizyki uczniów oraz zachęcić ich do dalszego poszerzania wiedzy. W ramach zajęć odbędzie się wyjazd do Uniwersytetu w Kielcach do Instytutu Fizyki oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – zajęcia skierowane na pomoc uczniom w wyborze ścieżki kariery, poruszanie się na rynku pracy, reguły autoprezentacji, sporządzenia CV oraz listu motywacyjnego itd.
4. Opieka psychologiczno-pedagogiczna – zajęcia skierowane na pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami życiowymi, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom


Koszty ogółem:
 556 647,12 zł
Koszty bezpośrednie: 515 414,00 zł koszty pośrednie: 41 233,12 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 4 638,73 zł