ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (ŚOWES)

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim nr FESW.09.02-IZ.00-0002/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu Państwa Polskiego.

Okres realizacji: 01.11.2023 – 31.12.2028r.

ZAPLANOWANE ZADANIA

Usługi wsparcia ekonomii społecznej w obszarach obejmujących:

– animację lokalną,

– tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym wsparcie prowadzonej przez nie działalności i powstawania miejsc pracy,

– wsparcie działań reintegracyjnych   podejmowanych   przez   przedsiębiorstwo   społeczne   oraz   ich finansowanie,

– wsparcie podmiotów   ekonomii   społecznej   i   przedsiębiorstw   społecznych   w   postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

– wzmacniania potencjału przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego.

ZADANIE: Wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy

Udzielenie 274 dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

ZADANIE: Wsparcie reintegracyjne we współpracy z PZS

Reintegracja społeczno-zawodowa pracowników zatrudnianych na nowych miejscach pracy, realizowana ze współpracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego (CIS, KIS).

ZADANIE: wsparcie animacyjne

Zadanie polega na wspieraniu środowisk lokalnych poprzez spotkania indywidualne z grupami i liderami społecznymi oraz organizowaniu wydarzeń animacyjnych (spotkania i kongresy ekonomii społecznej połączone z warsztatami, festynami, kiermaszami, jarmarkami, promocją PES, itp.) realizowane w celu:

– diagnozy środowisk lokalnych,

– budowania partnerstw dla rozwoju PES/PS,

– dialogu obywatelskiego

– pobudzanie rozwoju usług społecznych  – współpraca z samorządami lokalnymi.: analiza potrzeb i potencjału PES w świadczeniu usług społecznych, motywowanie PES do podejmowania działań w obszarze usług społecznych;

ZADANIE: Wsparcie doradcze ogólne, biznesowe i specjalistyczne

Zadanie polega na indywidualnym doradztwie w zakresie:

– tworzenia PES/PS (opracowanie złożeń, dokumentów statutowych, rejestracja podmiotu, itd.) oraz wspierania ich działalności oraz finansowania nowych miejsc pracy (wsparcie w pozyskiwaniu dotacji), pomoc w uzyskaniu statusu PS, itd.

– ubiegania się PES o zamówienia publiczne (analiza potencjału, poszukiwanie źródeł finansowania na doinwestowanie, opracowanie ofert przetargowych, asysta przy procedurach przetargowych, kontaktach z zmawiającymi, przy realizacji zamówień, kontakty z podwykonawcami, także współpraca z JST na rzecz pobudzania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, itp.)

– wsparcia biznesowego i wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego PES (diagnoza potrzeb, pozyskiwanie instrumentów finansowych zwrotnych i bezzwrotnych, planowanie strategiczne, budowanie powiązań i kooperacji z innymi PES i biznesem, poszerzanie oferty, poszukiwanie nowych rynków zbytu, wdrażanie nowych produktów i usług, itp.)

– wsparcie specjalistyczne w zakresie obsługi księgowej, prawnej, marketingowej dla PES/PS.

– finansowe wsparcie PES w rozwoju (granty rozwojowe)

GŁÓWNE ZAPLANOWANE REZULTATY:

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 150

Liczba miejsc pracy utworzonych i utrzymanych przez minimum 18 miesięcy w przedsiębiorstwach społecznych: 274

GRUPY DOCELOWE:

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do podmiotów i jednostek z terenu subregionu południowego województwa świętokrzyskiego oraz osób fizycznych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Wartość projektu: 31.551.014,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE: 26.818.361,90 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa polskiego: 4.012.652,10 PLN

Wartość wkładu własnego: 720.000,00 PLN

ŚOWES realizuje konsorcjum posiadające akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizatorzy projektu:

LIDER

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
tel. 41 344 52 82

Adres strony: www.kielce.caritas.pl

PARTNERZY

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce

[wejście furtką od ulicy Krzywej nr domofonu 340]

tel. 41 230 23 10

www.fundacja-cel.pl

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

tel. 41 274-46-90

www.farr.pl

Logo Fundacji Imienia Stefana Artwińskiego w Kielcach

Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego

Al. IX Wieków Kielc 8/18

25-516 Kielce
tel. 668 692 282
Adres strony: https://artwinski.org.pl/