Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała wykonawcę w ramach rozeznanie rynku nr 1/R/2021/72 na usługi wsparcia psychologicznego dla 60 wychowanków/-ek dwóch świetlic środowiskowych z terenu miasta Opatów, będących w wieku 6-18 lat oraz ich 10 rodziców/prawnych opiekunów przeprowadzenie w ramach projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”.

Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami punktu 5.2 niniejszego rozeznania rynku „w pierwszej kolejności o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się  Podmioty Ekonomii Społecznej (PES)” co oznaczało, iż dopiero w przypadku przekroczenia kwoty na realizację zamówienia przez PES lub nie złożenie oferty przez PES Zamawiający mógł wystąpić do Instytucji Pośredniczącej (Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) o zgodę na udzielenie zamówienia podmiotowi innemu niż PES. Dopiero po ewentualnym uzyskaniu takiej zgody Zamawiający  mógłby rozpatrywać inne oferty.

W niniejszym rozeznania rynku wybrano Wykonawcę posiadającego status Podmiotu Ekonomii Społecznej:

Fundacja LEX GENERALIS, adres: Rżuchów 37, 27-580 Rżuchów

Cena łącznie realizacji 328 godzin wsparcia: 25 748,00 zł brutto